Услуги

Метод на работа

Моята работа се базира на доказани стратегии от създадената от мен Система от 10 стъпки за управление на хора. Тези стъпки са в основата на 3-те основни показателя, които водят до предвидими резултати: удовлетворени служители и клиенти, ръст на бизнес резултатите и повече свободно време.

Ако работим заедно с този подход, постигаме:

 • Ръст на бизнеса с по-малко усилия и за по-кратко време;
 • Удовлетворение и мотивация на хората в организацията, сплотяване на екипа и оттам подобряване на удовлетвореността на клиентите;
 • Създаване на ред и структура в компанията и отлична вътрешна комуникация;
 • Привличане и задържане на ключови професионалисти на правилните позиции;
 • Повече свободно време благодарение на подобрената организация и ефективност на работа.

Във всяка една програма Вие получавате ценни инструменти, политики и стратегии за управление на хора, които е важно да имплементирате в компанията, за да получите по-добра ефективност на Вашия бизнес. По време на съвместната ни работа аз се грижа за постигане на желания резултат по всяка една активност, която сме договорили, отговарям на Вашите въпроси и съдействам за разрешаване на HR казуси.

Колко дълга е всяка програма?

Всяка програма е с продължителност 12 месеца и включва доказани активности, стратегии и препоръки, които ще Ви помогнат да създадете ред и структура в компанията, да спестите време и да увеличите ефективността на работата. Към средата на програмата вече ще имате видими резултати, а при избор на оптималния пакет и по-скоро от това.

Работи ли тази система? ДА!

Подходът, който следвам, дава резултати при много клиенти. Можете да видите отзивите на някои от тях, с които съм работила или работя в момента. Но все пак е важно да знаете, че за да получите желаните резултати, трябва да сте отдадени и да предприемете необходимите действия за въвеждане на стратегиите, политиките и процедурите във Вашата компания!

Програми

Оптимален пакет

Това е дванадесет месечна програма, подходяща за динамично развиващите се компании, които искат бърз ръст на бизнеса, а оттам и на броя служители и за техните изпълнителни мениджъри и собственици е важно да създадат веднага ред и структура в организацията, да имат максимално скоро точните хора на правилните позиции и да се освободят от оперативни дейности, за да могат да се фокусират върху своята бизнес стратегия и развитие.

 В тази програма, Вие получавате:

Осъществяване на три HR активности месечно съгласно договор и план за действие, като примерните активности са описани в конкретна оферта и договор;

Провеждане на четири едночасови срещи с мениджмънта за проследяване на напредъка, обсъждане на следващите стъпки и решаване на текущи HR казуси;

Неограничен достъп по е-мейл и телефон.

Оптимален

Разширен пакет

Това е дванадесет месечна програма, подходяща за компании, чиито изпълнителни мениджъри и собственици искат да предприемат последователни действия в посока на създаване и утвърждаване на HR функцията в компанията, привличане, ангажиране и мотивиране на персонала и усъвършенстване на вътрешните политики и практики, които да доведат до стабилен устойчив ръст на бизнеса чрез поетапно делегиране на техните оперативни функции.

 В тази програма, Вие получавате:

Осъществяване на две HR активности месечно съгласно договор и план за действие, като примерните активности са описани в конкретна оферта и договор.

Провеждане на три едночасови срещи с мениджмънта за проследяване на напредъка, обсъждане на следващите стъпки и решаване на текущи HR казуси.

Достъп по е-мейл и телефон в работно време.

Разширен

Основен пакет

Това е дванадесет месечна програма, подходяща за компании, които имат плавен процес на развитие, сравнително постоянен брой на служителите и ръст на бизнеса и техните изпълнителни мениджъри и собственици искат постепенно и поетапно да усъвършенстват реда и структурата на организацията, да  ангажират и сплотят екипа и да постигнат оптимален ефект за бизнеса си от внедрените политики и практики в областта на управление на човешките ресурси.

 В тази програма, Вие получавате:

Осъществяване на една HR активност месечно съгласно договор и план за действие, като примерните активности са описани в конкретна оферта и договор.

Провеждане на две едночасови срещи с мениджмънта за проследяване на напредъка, обсъждане на следващите стъпки и решаване на текущи HR казуси.

Достъп по е-мейл и телефон в работно време.

Основен

Примерни HR активности:

 • Анализ на настоящото състояние на HR функцията в компанията – преглед на процесите и документите, разговори с мениджърите и служителите, наблюдение на практиките, които се обобщават в доклад с препоръки;
 • Изграждане на стратегия за развитие на HR функцията – изработване на годишен план за развитие на HR функцията на база на проведения анализ;
 • Преглед и оптимизация на структурата на компанията – извършване на анализ и корекции на структурата на компанията и на функционалното и щатно разписание, така че да се постигне оптимален резултат за осъществяване и развитие на бизнеса;
 • Разработване и усъвършенстване на правилата за вътрешния ред – преглед, анализ и предложения за оптимизация на политиките, правилата и заповедите за вътрешния трудов ред;
 • Преглед и усъвършенстване на длъжностните характеристики – изготвяне и усъвършенстване на образеца на длъжностна характеристика, както и на индивидуалните длъжностни характеристики за всяка позиция с оглед на актуалните задължения и дейности;
 • Преглед и усъвършенстване на други трудово правни документи – преглед и предложение за усъвършенстване на образците на трудови договори, анекси и др. с цел максимална защита на работодателя;
 • Подбор на персонал – намиране на подходящи и качествени хора за експертни и мениджърски позиции, които споделят ценностите на компанията и са мотивирани да работят за нейния успех;
 • Въвеждащо обучение за нови служители – разработване и внедряване на програма за въвеждане на нови служители в компанията, така че адаптационният период да премине бързо и успешно;
 • Организиране на тиймбилдинг активности и тържества – сплотяване на екипа в неформална среда;
 • Обучение на служителите и на мениджърите – провеждане на обучение в областите, които се нуждаят от подобрение на база на направения анализ или идентифицирани нужди;
 • Изготвяне на програма за приемственост на мениджърите – дефиниране на ключовите функции и позиции, преглед на настоящото състояние на компетентност в екипите и определяне на потенциалните приемници и/или разработване на планове за развитие и обучение на такива;
 • Внедряване и усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението – поставяне, изпълнение и оценка на постигнатите цели, взаимна обратна връзка;
 • Изготвяне на мотивационен пакет за служителите – анализ на настоящия пакет от придобиви на служителите и предложение за оптимизация; съдействие за организиране и осъществяване;

IVB

HR management and consultations

3 + 3 =